Правила о одржавању теста способности

 1. Тест је писмени и траје 120 (сто двадесет) минута ефективно.
 2. На испит треба понети ђачку књижицу (у којој се налази фотографија и која је оверена од стране основне школе), потврду о пријави и сагласност (потписану од стране родитеља (старатеља) и прибор за писање (оловка, гумица и хемијска оловка која пише плавом бојом и која не може да се брише). Током рада може се користити лењир, троугао и шестар.
 3. Није дозвољено уношење мобилних телефона.
 4. Текст задатака, свеску за израду задатака и образац за одговоре ученик добија од дежурног наставника.
 5. Пре почетка теста дежурни ће проверити идентитет ученика као и податке које је ученик уписао на образац за одговоре.
 6. Сва упутства око попуњавања личних података на тесту објасниће дежурни професор.
 7. После деобе задатака ученик уписује на предвиђено место на обрасцу за одговоре ИД ученика који је добио на Потврди о пријави и шифру задатка која је написана на тексту задатка.
 8. Број задатака је 12. Укупан број поена је 120. Сваки задатак доноси 10 поена.
 9. Ученик решава задатак у свесци коју добије. На основу добијеног решења и понуђених одговора, ученик заокружује један одговор хемијском оловком која не може да се брише у обрасцу за одговоре под бројем који одговара броју тог задатка.
 10. Упозоравају се ученици да обрасце за одговоре попуњавају врло пажљиво. На обрасцу за одговоре НИЈЕ ДОЗВОЉЕНО било какво БРИСАЊЕ или ИСПРАВЉАЊЕ већ заокружених одговора.
 11. Од тренутка поделе задатака није дозвољен било какав разговор између ученика.
 12. Сва неопходна објашњења биће саопштавана благовремено.
 13. Када ученик сматра да је завршио са тестом, позива дежурног наставника дизањем руке. Дежурни наставник узима образац за одговоре од ученика и потписује потврду о пријави. Потписану потврду о пријави, текст задатка и свеску ученик носи са собом.
 14. Потписану потврду о пријави треба пажљиво сачувати, јер је она доказ да сте предали задатак!
 15. Обавештења о почетку испита, протеклом времену, времену када може да се отпочне са напуштањем испита и времену када више не може да се напушта сала, саопштаваће се благовремено.

НЕПОШТОВАЊЕ НЕКОГ ОД НАВЕДЕНИХ ПРАВИЛА ПОВЛАЧИ ЗА СОБОМ ДИСКВАЛИФИКАЦИЈУ УЧЕНИКА.