Начин бодовања

Начин бодовања теста способности

Тест способности за упис у седми разред основне школе у Математичкој гимназији се састоји од полагања теста из математике.

Тест се састоји из 12 задатака. Сваки задатак вреди 10 поена и ученик на тесту може да освоји максимално 120 поена.

Време за рад је 120 минута.

У сваком задатку је понуђено пет одговора од којих је само један тачан.


Начин бодовања општег успеха

Општи успех од V до VI разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу оцене из математике на крају петог и шестог разреда и општи успех (заокружен на две децимале) остварен на крају петог и шестог разреда.

На основу општег успеха ученик може да оствари највише 20 бодова.


Начин бодовања такмичења

За упис у седми разред основне школе у Математичкој гимназији бодујe се учествовавање на Државном такмичењу из математике у VI разреду у организацији Друштва математичара Србије и Министарства просвете, науке и технолошког развоја, тако што се ученику који је: